ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ยกเว้นการเรียกเก็บค่าตอบแทน หรือ ค่าธรรมเนียมจากเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเพื่อหาประโยชน์ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่เรียกเก็บค่าเช้าชม และหอสมุดแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)
จำนวนผู้เข้าชม 170

ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:
  • ย้อนกลับ
  • แจ้งยกเลิกประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ยกเว้นการเรียกเก็บค่าตอบแทน หรือ ค่าธรรมเนียมจากเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเพื่อหาประโยชน์ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่เรียกเก็บค่าเช้าชม และหอสมุดแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)


จำนวนผู้เข้าชม 0คน