รายงานการเดินทางไปราชการ ณ ราชอาณาจักรสวีเดน และราชอาณาจักกรเดนมาร์ก ระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการศึกษาดูงานการอนุรักษ์โบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีใต้น้ำเพื่อนำมาสู่การอนุรักษ์วัตถุจากเรือโบราณพนม – สุรินทร์ จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ประกาศ : 05/12/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 13