รายงานการเดินทางไปราชการ ณ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2557 โครงการศึกษาทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี เรื่องชาวอยุธยาในเมียนมาร์ : ศึกษาในเขตปกครองมัณฑะเลย์และเขตปกครองสะกาย
วันที่ประกาศ : 18/10/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 80