องค์ความรู้ทางวิชาการ เรื่อง ๑๔ เมืองโบราณ ในจังหวัดขอนแก่น หลักฐานจากภาพถ่ายทางอากาศ
จำนวนผู้เข้าชม 52

องค์ความรู้ทางวิชาการ

เรื่อง ๑๔ เมืองโบราณ ในจังหวัดขอนแก่น

หลักฐานจากภาพถ่ายทางอากาศ

โดย นางสาวทิพย์วรรณ วงศ์อัสสไพบูลย์

นักโบราณคดีชำนาญการ

สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น

ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF: