บุคลากรหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย
วันที่ประกาศ : 28/09/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 147

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เห็นชอบกำหนดให้วันที่ ๒๘ กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ในปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ โดยนายสถาพร เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมหน่วยงานในสังกัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้เชิญธงชาติ เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าเสาธงของสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)