บรรยากาศนักท่องเที่ยวเข้าชมโบราณสถานปราสาทพนมวัน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
วันที่ประกาศ : 19/09/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 32

บรรยากาศนักท่องเที่ยวเข้าชมโบราณสถานปราสาทพนมวัน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
โดยปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด
-ลงทะเบียน ณ จุดคัดกรอง
-ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
-ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
-สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา
-เจ้าหน้าที่หมั่นเช็ดทำความสะอาดราวจับหรือจุดสัมผัสอย่างสม่ำเสมอ