โครงการพิพิธภัณฑ์สัญจร เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ พิพิธภัณฑ์กู่แก้วสี่ทิศ วัดพระธาตุกู่แก้ว อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ประกาศ : 18/09/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 30

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ดำเนินโครงการพิพิธภัณฑ์สัญจร เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ พิพิธภัณฑ์กู่แก้วสี่ทิศ วัดพระธาตุกู่แก้ว อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ และ ๒๖ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ กิจกรรมประกอบด้วย การเคลื่อนย้าย อนุรักษ์ จัดทำทะเบียนและจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และวัตถุทางชาติพันธุ์ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - ๑๙ อย่างเคร่งครัด

#พิพิธภัณฑ์กู่แก้วสี่ทิศ ตั้งอยู่ใกล้กับโบราณสถานกู่แก้วสี่ทิศหรือกู่บ้านหว้าน เป็นศาสนาสถาน เนื่องในศาสนาพุทธ วัฒนธรรมทวารวดี กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๖ ประกอบด้วยโบราณสถาน ๔ หลัง หลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญ อาทิ ลายปูนปั้นประดับโบราณสถาน ชิ้นส่วนยอดโบราณสถาน ศิลาจารึกอักษรปัลลวะ เป็นต้นStar vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.