การดำเนินงานอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง วัดบรมคงคา อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการบันทึกภาพความเสียหาย และตัดส่วนที่เสียหาย โป่งพอง (โดยก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการผนึกไว้เรียบร้อยแล้ว) ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กันยายน ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 16/09/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 38

การดำเนินงานอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง วัดบรมคงคา อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการบันทึกภาพความเสียหาย และตัดส่วนที่เสียหาย โป่งพอง (โดยก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการผนึกไว้เรียบร้อยแล้ว) ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อทำความสะอาด แล้วนำเข้าติดตั้งในตำแหน่งเดิม
ดำเนินการโดยกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม กองโบราณคดี กรมศิลปากร