องค์ความรู้มรดกศิลปวัฒนธรรม ตอนที่ ๑ "เขมร - ขแมร์ ที่แท้คำเดียวกันแค่ต่างยุค"
จำนวนผู้เข้าชม 296

องค์ความรู้มรดกศิลปวัฒนธรรม ตอนที่ ๑ "เขมร - ขแมร์ ที่แท้คำเดียวกันแค่ต่างยุค"
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศานติ ภักดีคำ
อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย

Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.