อธิบดีกรมศิลปากรตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาและเพิ่มเติมศักยภาพพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า (ระยะที่ ๒)
วันที่ประกาศ : 10/06/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 17

          วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาและเพิ่มเติมศักยภาพพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า (ระยะที่ ๒) พร้อมด้วยนายสมชาย ณ นครพนม นักโบราณคดีทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดี (โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์) ร้อยเอก บุญยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี นางสาวพยุง วงษ์น้อย รักษาการณ์ นักโบราณคดีเชี่ยวชาญกองโบราณคดี นายจักริน อุตตะมะ ผู้อำนวยการกลุ่มมัณฑนศิลป์ สำนักสถาปัตยกรรมและคณะกรรมการ ซึ่งได้ดำเนินการงานส่วนโครงสร้างอาคาร ส่วนการจัดแสดงนิทรรศการ และงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี