กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน NLT Edutainment ประจำปี ๒๔๖๔ ครั้งที่ ๘ "เล่าเรื่องเมืองสุโขทัย”
วันที่ประกาศ : 08/06/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 26

          สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “NLT Edutainment ประจำปี ๒๔๖๔” ครั้งที่ ๘ ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ โถงกลางชั้น ๑ อาคาร ๑ สานักหอสมุดแห่งชาติ
          กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน NLT Edutainment จัดขึ้นเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยสนใจอ่านหนังสือทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ความรู้ควบคู่ไปกับการสร้างความสุขและความเพลิดเพลินอย่างสร้างสรรค์ โดยจัดเป็นรูปแบบการบรรยาย การเสวนา การอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน การจัดกิจกรรมในครั้งที่ ๘ นี้ ได้เชิญบุคคลภายนอกมาเป็นวิทยากร คือ อาจารย์สมฤทธิ์ ลือชัย มาบรรยายเรื่อง “เล่าเรื่องเมืองสุโขทัย” ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ Facebook Live YouTube Live และแอปพลิเคชัน VDO on Demand ของสานักหอสมุดแห่งชาติ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ -๑๕.๐๐ น. 
          ทั้งนี้ ทางสำนักหอสมุดแห่งชาติ จะไม่ให้มีผู้เข้าชมหน้างาน เพื่อไม่ให้มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามชมได้ทางช่องทาง Facebook Fanpage : National Library of Thailand