วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 09/04/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 78

วันเสาร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา ร่วมกับวัดโคกปราสาทและชุมชนบ้านปราสาท จัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ จังหวัดสุรินทร์ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โบราณสถานปราสาทบ้านไพล และพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านปราสาท ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น ๕๓ คน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.