Shan Youth Power ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จัดกิจกรรมประชุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓
วันที่ประกาศ : 13/03/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 116

วันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. Shan Youth Power ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จัดกิจกรรมประชุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๓๕ คน เพื่อพัฒนาการศึกษา และเรียนรู้เรื่องอาชีพต่างๆ กับวิชาเรียนที่หลากหลาย เพื่อเตรียมตัวในการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องโสตทัศนวัสดุ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่