กิจกรรมเสวนาวิชาการ "เฮือนโบราณ : ความหมาย คุณค่า และการอนุรักษ์"
วันที่ประกาศ : 20/03/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 210

วันเสาร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ กิจกรรมเสวนาวิชาการ "เฮือนโบราณ : ความหมาย คุณค่า และการอนุรักษ์" ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. วิทยาการโดย อาจารย์วิรัตน์ คำศรีจันทร์, ผศ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง และอาจารย์รุ่งโรจน์ เปี่ยมยศศักดิ์ ดำเนินรายการโดยนางวรรณภา ปะวิโน และระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เสวนา "ศิลปชุมชนเฮือนโบราณ สันป่าตอง-เชียงใหม่-ลำพูน" โดย อาจารย์รุ่งโรจน์ เปี่ยมยศศักดิ์, รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ และรายา ผการ์มาศ บรรณาธิการ ดำเนินรายการ วรรณภา ปะวิโน พร้อมงานเปิดตัวหนังสือและร่วมชมชมนิทรรศการ ณ ห้องประชุมหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่