นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมด้วยบรรณารักษ์ เข้าร่วมประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 15/12/2563 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 207

วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมด้วยบรรณารักษ์ เข้าร่วมประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยได้รับฟังการเสวนา เรื่อง เส้นทางสู่ห้องสมุดโรงเรียนต้นแบบ และการบรรยาย เรื่อง ห้องสมุดภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ และศึกษาดูงานท้องฟ้าจำลอง และหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)