ปูนขาวจากระบวนการศึกษาทางด้านโบราณคดี ตอน การขุดค้นแหล่งโบราณคดีเตาเผาปูนขาวบ้านภูเขาทอง จ.หนองคาย
จำนวนผู้เข้าชม 285

องค์ความรู้ เรื่อง ปูนขาวจากระบวนการศึกษาทางด้านโบราณคดี ตอนที่ ๑ การขุดค้นแหล่งโบราณคดีเตาเผาปูนขาวบ้านภูเขาทอง หมู่ ๗ ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 
เรียบเรียงข้อมูล : กุลวดี สมัครไทย นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น