๙ มิถุนายน วันจดหมายเหตุสากล
จำนวนผู้เข้าชม 275

สภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศ (The International Council on Archives: ICA) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๑ อยู่ในความอุปถัมภ์ของสำนักงานองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) สภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศเป็นองค์กรกลางสำหรับการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านบริหารจัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารราชการแบบธรรมาภิบาล การอนุรักษ์ปกป้องรักษา และเผยแพร่มรดกด้านจดหมายเหตุของมนุษยชาติในโลก เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ เช่น องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) สภายุโรป (Council of Europe) รวมทั้งองค์กรกลางอื่น ๆ เช่น The International Committee of the Blue Shield เป็นต้น 
 
ในการประชุมประจำปี ICA Annual General Meeting ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ สภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศ (The International Council on Archives: ICA) ได้มีมติให้วันที่ ๙ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันจดหมายเหตุสากล ตามวันที่ก่อตั้งสภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศ และประเทศสมาชิกถือเป็นวันสำคัญที่จะประกาศให้องค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ และการเข้าถึงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ได้อย่างทั่วถึง โดยประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.