ประชุมวางแผนการทำงานร่วมกับสมาคมครูผู้ดูแลเด็กศรีนครพิงค์ในการจัดทำโครงการเชียงใหม่อ่านยกกำลังสุข : นิทานสร้างเมืองขึ้นเพื่อสร้างวัฒนธรรมการอ่านด้วยการใช้นิทาน
วันที่ประกาศ : 01/08/2563 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 79

วันเสาร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. เครือข่ายเชียงใหม่นครแห่งการอ่าน ได้ดำเนินการส่งเสริมการอ่านในจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนจากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน จัดประชุมวางแผนการทำงานร่วมกับสมาคมครูผู้ดูแลเด็กศรีนครพิงค์ในการจัดทำโครงการเชียงใหม่อ่านยกกำลังสุข : นิทานสร้างเมืองขึ้นเพื่อสร้างวัฒนธรรมการอ่านด้วยการใช้นิทาน มีผู้เข้าร่วมประชุม ๓๐ คน ณ ห้องประชุม หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่