นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน บรรณารักษ์ชำนาญการ และนางสาวจารุภา อินยะบุตร เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) ทบทวนองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีเวียงท่ากาน
วันที่ประกาศ : 31/07/2563 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 81

วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน บรรณารักษ์ชำนาญการ และนางสาวจารุภา  อินยะบุตร เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) ทบทวนองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีเวียงท่ากาน กิจกรรมสัมมนาประวัติศาสตร์โบราณคดีเวียงท่ากาน : อศ.มศ. ร่วมแรงร่วมใจ จัดโดย อาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรม (อศ.มศ.) และสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านกลาง และ เวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่