คันฉ่องสำริด
จำนวนผู้เข้าชม 100

       สำริดเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับดีบุก โดยมนุษย์โบราณหลังจากรู้จักการนำโลหะ เช่นทองแดง ทองคำ หรือเงินมาใช้ และเกิดการเรียนรู้กระบวนการหลอม (
melting) การหล่อ (casting) ทำให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานโลหกรรมที่ซับซ้อนและมีความสวยงามมากขึ้น จากนั้นจึงพัฒนาคุณภาพความแข็งของโลหะทองแดง นำไปสู่การคิดค้นโลหะผสมชนิดแรก คือ สำริด โดยมีหลักฐานว่าในพื้นที่แถบตะวันออกกลางเป็นศูนย์กลางการใช้สำริดของโลก มีการใช้สำริดมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5,600 ปี และได้แพร่หลายเข้าสู่อินเดีย จีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามลำดับ

       คันฉ่องสำริดเป็นโบราณวัตถุจากจีน มีการทำขึ้นตั้งแต่ก่อนสมัยราชวงศ์ฮั่น (206 ปีก่อนค.ศ. ค.ศ.220) จนถึงสมัยราชวงศ์ซ้อง หลังจากสมัยราชวงศ์หยวน หมิง เริ่มนิยมใช้กระจกที่ทำจากแก้ว ที่ภาคใต้มีการค้นพบคันฉ่องสำริดสมัยราชวงศ์ฮั่นที่อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในความครอบครองของนายแกะ ธรรมสุนทร
 

 คันฉ่องสำริดสมัยราชวงศ์ฮั่น ของนายแกะ ธรรมสุนทร