รองอธิบดีกรมศิลปากร

นายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี รองอธิบดีกรมศิลปากร

0 2226 5535
0 2222 1330
deputy_dir1@finearts.go.th

ประวัติการศึกษา

2525 ศิลปศาสตร์บัณฑิต (โบราณคดี) เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

2541 ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร


ประวัติการรับราชการ

18 มกราคม 2528        นักโบราณคดี 3   หน่วยศิลปากรที่ 8 นครศรีธรรมราช

30 พฤษภาคม 2531      นักโบราณคดี 4   งานโบราณคดีประวัติศาสตร์ กองโบราณคดี กรมศิลปากร

2 - 3 มกราคม 2539      นักโบราณคดี 5   ฝ่ายวิชาการ สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 7 ขอนแก่น

25 มิถุนายน 2542        หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี

16 มกราคม 2545        นักโบราณคดี 7ว สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 2 สุพรรณบุรี

15 กุมภาพันธ์ 2558       ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น

30 พฤศจิกายน 2559     ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี

4 เมษายน 2560           ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา

27 ธันวาคม 2561        รองอธิบดีกรมศิลปากร


เกียรติประวัติที่ได้รับการยกย่อง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

1. ประถมาภรณ์ช้างเผือก           ปีที่ได้รับพระราชทาน 2563

2. ประถมาภรณ์มงกุฎไทย          ปีที่ได้รับพระราชทาน 2558

3. เหรียญจักรพรรดิมาลา           ปีที่ได้รับพระราชทาน 2553