ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่

นายสถาพร เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่

-
-
-