...

การจัดทำทะเบียนโบราณวัตตถุ ศิลปวัตถุ พิพิธภัณฑ์โรงเรียนบุญวัฒนา

ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๑  พิพิธภันฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์ได้ดำเนินการจัดทำทะเบียนบัญชีโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  รวม ๑๕๔ รายการ  ป้ายคำบรรยา ๒๗ ป้าย  และแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  ให้พิพิธภันฑ์โรงเรียนบุญวัฒนา  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

(จำนวนผู้เข้าชม 389 ครั้ง)