นิทรรศการพิเศษเรื่อง ตามรอยพระบาทสยามบรมราชกุมารีกับงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ไทย วันที่ ๑๒-๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
        เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน ของทุกปี รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย และในปีพ.ศ.๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา (๕ รอบ) ในการนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ในการทรงงานและให้การสนับสนุน ด้านการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยเฉพาะในด้านกิจการพิพิธภัณฑ์ และการอนุรักษ์และรักษาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ แหล่งโบราณสถาน แหล่งโบราณคดี ของชาติ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชน เยาวชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งยังเพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เยาวชน เล็งเห็นถึงคุณค่า ความสำคัญ ของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ แหล่งโบราณสถาน และแหล่งโบราณคดีที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง
 
        สำนักศิลปากรที่ ๙ ขอนแก่น โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น จึงได้จัดทำนิทรรศการพิเศษเรื่อง ตามรอยพระบาทสยามบรมราชกุมารีกับงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ไทย ขึ้น โดยนิทรรศการดังกล่าวจัดเป็นนิทรรศการพิเศษที่สามารถนำไปจัดหมุนเวียนตามสถานที่สำคัญในจังหวัดขอนแก่น

(จำนวนผู้เข้าชม 440 ครั้ง)