ผู้เข้าชม ระหว่างวันพุธ ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔

ระหว่างวันพุธ ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.มีนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ทั้งหมด ๒๓ คน แบ่งเป็น

นักท่องเที่ยวชาวไทย ๒๑ คน

นักท่องเที่ยวต่างชาติ ๑ คน

ผู้สูงอายุ ๑ คน

(จำนวนผู้เข้าชม 633 ครั้ง)