ผู้เข้าชม วันพุธที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔

วันพุธที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔

ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

มีนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง ทั้งหมด ๑๐ คน แบ่งเป็น

นักท่องเที่ยวชาวไทย ชาย ๒ คน หญิง ๒ คน

เด็ก/เยาวชน ชาย ๑ คน หญิง ๒ คน

ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

มีนักท่องเที่ยวเข้าชาวไทยเยี่ยมชมหลุมขุดค้นวัดโพธิ์ศรีใน เป็นชาย ๒ คน

และมีการทำความสะอาดพื้นที่ทุกสองชั่วโมงตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

(จำนวนผู้เข้าชม 829 ครั้ง)