นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ระหว่างวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
ระหว่างวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ สิงหาคม วันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. มีนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
ทั้งหมด ๔๐ คน แบ่งเป็น
นักท่องเที่ยวชาวไทย ๒๔ คน
นักท่องเที่ยวต่างชาติ ๑ คน
เด็ก/เยาวชน ๒ คน
ผู้สูงอายุ ๒ คน
ครอบครัว ๒ คน

(จำนวนผู้เข้าชม 561 ครั้ง)