นิทรรศการ "ฟิล์มกระจก : เรื่องราวเหนือกาลเวลา"
นิทรรศการ "ฟิล์มกระจก : เรื่องราวเหนือกาลเวลา"
Glass Plate Negatives : Stories That Transcend Time
นิทรรศการนี้เน้นให้เห็นความเปลี่ยนแปลง เมื่อสยามค่อยๆ เคลื่อนเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการประสมประสานทางวัฒนธรรม "ตะวันออกบรรจบตะวันตก" อันเป็นเอกลักษณ์ เพื่อนำผู้คนในปัจจุบันเดินทางย้อนเวลาไปในอดีต เป็นการเดินทางที่นำไปสัมผัสกับเหตุการณ์ต่างๆ รวบรวมทั้งวิถีชีวิตของชาวสยามในสมัยรัชกาลที่ 5 ถึง รัชกาลที่ 7 จัดขึ้น ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร
 
เปิดให้ ตั้งแต่ วันที่ 10 ก.ค. 2563 นิทรรศการ "ฟิล์มกระจก: เรื่องราวเหนือกาลเวลา"
ภาพถ่ายจากฟิล์มกระจก เป็นหนึ่งในเอกสารมรดกแห่งความทรงจำ ที่ผ่านการประเมินว่ามีคุณค่า มีความสำคัญในฐานะที่เป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ สะท้อนบริบททางสังคมของประเทศ
อีกแสดงให้เห็นถึงสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ สภาพบ้านเมือง ผ่านมุมมองของผู้ที่บันทึกภาพ เป็นประวัติศาสตร์ที่ได้รับการบันทึกด้วยภาพถ่าย สื่อความหมายแทนการบันทึกในเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร ถือเป็นมรดกตกทอดจากสังคมในอดีตมาสู่สังคมปัจจุบัน
 
นิทรรศการ “ฟิล์มกระจก: เรื่องราวเหนือกาลเวลา” กรมศิลปากรโดยสำนักหอจดหมายแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิสิริวัฒนภักดี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จะพาย้อนไปในเรื่องราวเชิงประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า โดยภัณฑารักษ์ ท่านผู้หญิง สิริกิติยา เจนเซน ซึ่งภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งจากภาพถ่ายชุดหอพระสมุดวชิรญาณ ที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกเมื่อปี พ.ศ.2560 กล่องที่ 1 – 24 และ 50 – 52 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,000 ภาพ บอกเล่าเรื่องราวของประเทศไทยในอดีต รวมทั้งวิถีชีวิตของชาวสยามในสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 7
 
https://virtualarchives.nat.go.th/glassplate/en/
 

(จำนวนผู้เข้าชม 536 ครั้ง)