...

คู่มือเชิญชวนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชรดำเนินกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN dengue day) วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยดำเนินการรณรงค์ให้ความรู้เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกผ่านช่องทางออนไลน์ และดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามตรวจสอบ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณโดยรอบหน่วยงาน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก(จำนวนผู้เข้าชม 73 ครั้ง)