...

เศียรพระพุทธรูปหินทราย
เศียรพระพุทธรูปหินทรายพบที่วัดพระแก้ว กลางเมืองกำแพงเพชร เป็นงานที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะเขมรและศิลปะสุโขทัยผสมผสานกันอย่างงดงาม ลักษณะพระพักตร์รูปไข่แบบพระพุทธรูปสุโขทัย ขมวดพระเกศาเล็ก พระอุษณีษะเป็นต่อมนูนใหญ่ พระรัศมีหายไป มีไรพระศกอยู่เหนือพระนลาฏ พระขนงโก่ง พระเนตรเรียวเหลือบลงต่ำ พระนาสิกโด่ง ปลายพระนาสิกงุ้มเล็กน้อย พระโอษฐ์มีเส้นขอบสองชั้นทำให้ดูคล้ายมีพระมัสสุอยู่เหนือพระโอษฐ์ พระพักตร์แสดงอาการยิ้มเล็กน้อย ไม่เคร่งขรึมตามแบบพระพุทธรูปศิลปะเขมรทั่วไป ถือเป็นเศียรพระพุทธรูปหินทรายที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์มากที่สุดที่มีการค้นพบจากบริเวณเมืองกำแพงเพชร
เอกสารอ้างอิง
- กรมศิลปากร. นำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร. กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์, ๒๕๕๗.
- กรมศิลปากร. นำชมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ : สมาพันธ์, ๒๕๕๒.
เรียบเรียงโดยนางสาวมาริษา เสนอิ่ม  พนักงานประจำห้องพิพิธภัณฑ์
อย่าลืมสแกน QR-Code แผ่นพับเรื่องเศียรพระพุทธรูปหินทรายด้วยนะคะ


(จำนวนผู้เข้าชม 1650 ครั้ง)