...

กิจกรรมการเข้าเยี่มชมโบราณสถานของสถานศึกษาภายในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
กิจกรรมการเข้าเยี่มชมโบราณสถานของสถานศึกษาภายในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
วันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น.โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร นำนักเรียนชั้นประถมปีที่ ๑-๖ จำนวน ๑๕๐ คนพร้อมคณะครู ๑๕ ท่าน เข้าชมศูนย์บริการข้อมูลและโบราณสถานต่างๆ ของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อาทิ วัดช้างรอบ วัดพระสี่อิริยาบถ

(จำนวนผู้เข้าชม 897 ครั้ง)