โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (Personal Data Protection Act : PDPA)

    พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562 (Personal Data Protection Act : PDPA) จะมีการบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ดังนั้นเพื่อให้กรมศิลปากรสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว จำเป็นต้องมีการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อตระหนักถึงวิธีการ กระบวนการดำเนินการของการจัดเก็บ และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง ปลอดดภัยและเคารพในสิทธิของเจ้าของข้อมูล เพื่อที่จะได้สามารถจัดเตรียมเอกสารทางกฏหมายที่จำเป็น สำหรับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ    เพื่อลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากหน้าที่ตามพระราชบัญญัติฯ การประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว รวมไปถึงการดำเนินการอื่นๆ ให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติฯ เป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากไม่ดำเนินการ เป็นลำดับแรก

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม มีภาระหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางข้อมูลเชื่อมโยงเครือข่ายและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม กับหน่วยงานอื่นที่ดำเนินงานด้านวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากร หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายและเป็นหน่วยงานหลักในการจัดเก็บข้อมูลของประชาชนผู้รับบริการของกรมศิลปากร     การจัดการอบรมสัมมนา โครงการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (Personal Data Protection Act: PDPA) จะช่วยให้บุคลากรของกรมศิลปากร ได้รับความรู้ความเข้าใจ และสามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสม

สถานที่และกำหนดการ

วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองโบราณคดี ชั้น  ๕

กลุ่มเป้าหมาย

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร Onsite จำนวน ๕๐ คน และ Online ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom จำนวน ๓๐๐ คน


ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 40 ครั้ง)