...

ประวัติเมืองอินทร์บุรี

ประวัติเมืองอินทร์บุรี

 

อินทร์บุรี  เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสิงห์บุรี  จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่าเคยมีชุมชนโบราณอาศัยอยู่ตั้งแต่สมัยทวารวดี    (ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ – ๑๖) โดยมีการพบโบราณวัตถุหลายชนิดที่แหล่งโบราณคดี  บ้านคูเมือง ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี 

 

ในสมัยอยุธยา  เมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑  (พระเจ้าอู่ทอง) ตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ได้ตั้งเมืองสิงห์บุรีเป็นเมืองลูกหลวง  เมืองอินทร์บุรี เมืองพรหมบุรีเป็นเมืองหลานหลวง และเมืองทั้งสามยังเป็นหัวเมืองชั้นในและหัวเมืองหน้าด่านรายทาง ทางด้านทิศเหนือโดยมีเมืองลพบุรีเป็นเมืองด่านหลักแสดงให้เห็นว่าเมืองสิงห์บุรี เมืองอินทร์บุรี และเมืองพรหมบุรี เป็นเมืองมาก่อนที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ ทรงตั้งกรุงศรีอยุธยาแล้ว แต่ไม่พบหลักฐานแน่ชัดว่าเมืองทั้งสามได้สร้างขึ้นในสมัยใด 

 

            สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  มีการจัดรูปแบบการปกครองใหม่  กำหนดให้หัวเมืองที่อยู่ใกล้   วงราชธานี  หรือหัวเมืองชั้นในเป็นเมืองจัตวาหัวเมืองที่อยู่นอกเขตวงราชธานี ออกไปกำหนดฐานะ       เป็นหัวเมืองเอก  โท ตรี  โดยลำดับตามขนาดและความสำคัญของเมือง  เมืองอินทร์บุรี เมืองพรหมบุรี  และเมืองสิงห์บุรี ซึ่งก่อนหน้านี้เป็น      หัวเมืองชั้นในจึงเปลี่ยนเป็นเมืองจัตวา

 

            สมัยรัตนโกสินทร์ได้มีการปรับปรุงรูปแบบการปกครองหลายครั้ง และในพ.ศ. ๒๔๓๘ รัชกาลที่ ๕ โปรดให้จัดการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล  เมืองสิงห์บุรี  เมืองอินทร์บุรี เมืองพรหมบุรี  รวมเข้าอยู่ในมณฑลกรุงเก่า (มณฑลอยุธยา)  ต่อมาในพ.ศ. ๒๔๓๙ ได้ลดฐานะเมืองอินทร์บุรี และเมืองพรหมบุรี  ลงเป็นอำเภอขึ้นกับเมืองสิงห์บุรี

 

ขอขอบพระคุณวีดีโอ เรื่องเล่าเมืองอินทร์บุรี จากคุณnirun pinthong

(จำนวนผู้เข้าชม 2851 ครั้ง)