...

สัปคับ
สัปคับ เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครลำพูน
+++สัปคับ หมายถึง ที่นั่งสำหรับผูกติดบนหลังช้าง ในภาษาถิ่นเหนือหรืออีสาน เรียกว่า แหย่ง ประกอบหลังคาด้านบนสำหรับกันแดดกันฝนเรียกว่ากูบ เมื่ออยู่บนพาหนะใดๆแล้ว ก็มักจะเรียกชื่อตามพาหนะนั้น เช่น กูบช้าง เป็นต้น 
+++สัปคับพร้อมกูบในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย ประวัติกล่าวว่าเป็นของเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์สุดท้าย                                                          
+++พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ โปรดเกล้าฯ ให้มีการเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙ ได้แก่มณฑลพิษณุโลก และมณฑลพายัพ ในส่วนของมณฑลพายัพนั้น  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิธีรับเสด็จเข้าเมืองกับพิธีทูลพระขวัญตามธรรมเนียมหัวเมืองฝ่ายเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่แห่งเดียว   ครั้งนั้นได้มีการเตรียมการอย่างยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนเสด็จเข้าเมือง ได้มีการนำช้างจากเจ้าผู้ครองนครฝ่ายเหนือในขณะนั้น มาร่วมในกระบวนอย่างมากมาย
+++ในจดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ ได้ระบุถึงช้างของเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครลำพูน ที่ได้นำมาร่วมขบวนในครั้งนั้นถูกจัดให้เป็นช้างทรงพระชัย ซึ่งหมายถึงพระชัยหลังช้าง อันเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อัญเชิญไปในกระบวนเสด็จอยู่เสมอ นำเสด็จในการเข้าเมืองเชียงใหม่ครั้งนี้ ตามด้วยขบวนช้างทรงของรัชกาลที่ ๗ และสมเด็จพระบรมราชินี 
++++ปัจจุบันสัปคับอยู่ในการดูแลของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย 
ที่มา : กรมศิลปากร.จดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พระพุทธศักราช ๒๔๖๙.  พิมพ์ครั้งที่ ๗ กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๖๐.
ธงทอง จันทรางศุ. ประพาสเวียงพิงค์. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๖๑.

(จำนวนผู้เข้าชม 260 ครั้ง)