ราคากลาง การพิมพ์หนังสือ อัมพโรวาท ประมวลพระธรรมเทศนา พระดำรัส พระโอวาท พระสัมโมทนียถา พระสังเวชนียกรรม และพระปรารถ ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (จำนวนเงิน 4,895,250 บาท)

(จำนวนผู้เข้าชม 71 ครั้ง)