ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับการให้บริการข้อมูลดิจิทัล จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จำนวนเงิน ๒,๑๕๑,๒๐๐.๐๐ บาท)

(จำนวนผู้เข้าชม 63 ครั้ง)