ร่าง ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการข้อมูลหนังสือพิมพ์และนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน 2,881,666.66 บาท

(จำนวนผู้เข้าชม 496 ครั้ง)