สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเลขที่ 39/2563 จ้างพิมพ์หนังสือจดหมายเหตุพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) จำนวน 5,000 เล่ม

(จำนวนผู้เข้าชม 769 ครั้ง)