ค้นหา
รายการที่พบทั้งหมด 30,752 รายการทำการแสดงทางวัฒนธรรมสำหรับงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ เมืองฟูกูโอกะ

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “แหล่งเรือจมสมัยสงครามโลกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรณีภัยคุกคามจากมลภาวะทางทะเลและการปล้นชิง (World War Shipwrecks in Southeast Asia-treats of marine pollution and looting)”

เข้าร่วมการประชุมเต็มคณะและการประชุมทางเทคนิค ครั้งที่ ๘ ของคณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองและบูรณะปราสาทพระวิหาร (ICC - PV)

ปฏิบัติภารกิจตรวจประเมินแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม Vat Phou and Associated Ancient Settlements with the Champasak Cultural Landscape ในฐานะผู้เชี่ยวชาญของยูเนสโกด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรม ซึ่งจัดโดยสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (International Council on Monuments and Sites – ICOMOS)