ค้นหา
รายการที่พบทั้งหมด 29,550 รายการ

เพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉินและมรดกวัฒนธรรมใต้น้ำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"


เข้าร่วมการประชุมการฝึกอบรม IAEA Regional Training Course on the Application of Nuclear Techniques for Characterisation and Preservation of Artefacts Obtained from Shipwreck ซึ่งจัดโดยทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency: IAEA)

ร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ ๖ ปี ในการขึ้นทะเบียนปันหยีเป็นมรดกความ ทรงจำแห่งโลก

เข้าร่วมองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๕ ที่ขยายออกมา