...

แหล่งโบราณคดีโนนนาใน
++++แหล่งโบราณคดีโนนนาใน++++
การสำรวจแหล่งโบราณคดีโนนนาใน สำนักศิลปากรที่ ๙ อุบลราชธานี โดย นางสาวเมริกา สงวนวงษ์ นักโบราณคดีปฏิบัติการ, นางสาวสิริภา เจริญเขต ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ, นายกฤษณพงศ์ พูนสวัสดิ์ นักโบราณคดีปฏิบัติการ และนางสาวณิชกุล วัฒนกุล ผู้ปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลทางโบราณคดี ดำเนินการสำรวจ/ตรวจสอบแหล่งโบราณคดีโนนนาใน ผลการตรวจสอบพบว่าเป็นแหล่งประเภทที่อยู่อาศัยและแหล่งฝังศพ สันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย สมัยเหล็ก – ยุคประวัติศาสตร์ตอนต้นสมัยก่อนเมืองพระนคร ประมาณ ๑,๒๐๐ – ๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว ปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นนาข้าว พบหลักฐานโบราณคดีอยู่โดยทั่วไป โดย แหล่งโบราณคดีที่อยู่ใกล้เคียง ได้แก่ โบราณสถานดอนขุมเงิน ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนบ้านสะพือใต้ ตำบลโพธิ์ศรี และวัดสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

(จำนวนผู้เข้าชม 289 ครั้ง)