...

สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น โดยกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ได้ออกสำรวจพื้นที่ กู่โนนแท่น บ้านบึงสวาง ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการสำรวจเพื่อปรับปรุงผังโบราณสถานกู่โนนแท่นให้เป็นปัจจุบัน
             วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น โดยกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ได้ออกสำรวจพื้นที่ กู่โนนแท่น บ้านบึงสวาง ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น (ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๕๒ หน้า ๓๖๘๑ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๗๘)  โดยได้ดำเนินการสำรวจเพื่อปรับปรุงผังโบราณสถานกู่โนนแท่นให้เป็นปัจจุบัน

(จำนวนผู้เข้าชม 754 ครั้ง)