...

ภาพกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ สำนักศิลปากรที่ ๑๑ อุบลราชธานี
 เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๕๔ สำนักศิลปากรที่ ๑๑ อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจอันดีในการอนุรักษ์โบราณสถานของกรมศิลปากรขึ้น ณ โบราณสถานวัดบ้านนาควาย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดย มีการบรรยายให้ความรู้และตอบข้อซักถามการบูรณะสิมบ้านนาควาย โดย นายขจร มุกมีค่า ผู้อำนยการสำนักศิลปากรที่ ๑๑ อุบลราชธานี การจัดนิทรรศการให้ความรู้แนวทางการอนุรักษ์โบราณสถานที่ผ่านมาของสำนักศิลปากรที่ ๑๑ อุบลราชธานี และการทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบโบราณสถานสิมวัดบ้านนาควายร่วมกับคนในชุมชน

(จำนวนผู้เข้าชม 547 ครั้ง)