...

เครื่องแก้วโบราณจากฐานความรู้โบราณคดี รุ่นที่๒
 เมื่อวันที่ ๔-๘ เมษายน ๒๕๕๔ สำนักศิลปากรที่ ๑๑ อุบลราชธานี ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดฝึกอบรมโครงการเครื่องแก้วโบราณจากฐานความรู้โบราณคดี รุ่นที่ ๒ ให้กับสมาชิกเครือข่ายมรดกศิลปวัฒนธรรมตำบลเจียด โดยในรุ่นนี้ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจียด ซึ่งมีความสนใจและอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อจะได้นำความรู้จากการฝึกอบรมไปพัฒนาตำบลของตนเองต่อไป

(จำนวนผู้เข้าชม 1168 ครั้ง)