...

โครงการบริหารจัดการทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓
กิจกรรมอบรมช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง “ การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาโบราณสถาน” ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมโรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล อำเภอเมืองอุบลราธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยรองอธิบดีกรมศิลปากร 
นายบวรเวท รุ่งรุจี เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ
เรื่อง “ ภารกิจและหน้าที่ของกรมศิลปากร ” จำนวนช่าง อปท. 
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๖๐ คน

(จำนวนผู้เข้าชม 769 ครั้ง)