...

ร่วมด้วยช่วยกันขุดค้นแหล่งโบราณคดีดอนไร่ ปี ๒๕๕๔
ร่วมด้วยช่วยกันขุดค้นแหล่งโบราณคดีดอนไร่  เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการเครือข่ายมรดกศิลปวัฒนธรรมปี ๒๕๕๔ ร่วมด้วยช่วยกันอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดีดอนไร่ ต.เจียด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ซึ่งดำเนินการในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยมีพระอาจารย์คารมย์ โอภาโส เป็นแกนนำและมีสมาชิกเครือข่ายตำบลเจียดมาร่วมกิจกรรมจำนวนมากกว่า ๕๐ คน โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาในทุกวันตลอดโครงการ ตามวันเวลาที่สะดวกของแต่ละคน กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเรียนรู้งานโบราณคดีร่วมกันแล้ว ยังเป็นการสร้างความสามััคคีในชุมชน สร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมศิลปากรในการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ทั้งนี้ทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมต่างมาด้วยจิตอาสา ไม่มีการจ้าง เพราะรู้ว่ากิจกรรมที่ร่วมทำจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนร่วมกัน

(จำนวนผู้เข้าชม 756 ครั้ง)