ประมวลภาพกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๒

ประมวลภาพกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๒

          วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปี ๒๕๖๒ ณ เมืองโบราณโนนเมือง ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายณัฐพล ดีบุญมี ณ ชุมแพ รองนายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ กล่าวตอนรับ นายชัยนันท์ บุษยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น กล่าวรายงาน มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “ความเป็นมาและความสำคัญของเมืองโบราณโนนเมือง” โดยนายมนตรี ธนภัทรพรชัย หัวหน้ากลุ่มโบราณคดี จากนั้นร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทำความสะอาดบริเวณรอบเมืองโบราณโนนเมือง โดยมีอาสาสมัครท้องถิ่นดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม

(จำนวนผู้เข้าชม 317 ครั้ง)