การสูบยาด้วยกล้อง วัฒนธรรมร่วมในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
การสูบยาด้วยกล้อง: วัฒนธรรมร่วมในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
ค้นคว้าและเรียบเรียง: กุลวดี สมัครไทย นักโบราณคดีชำนาญการ
ARTWORK: ทรัพย์อนันต์ ซื่อสัตย์ นักวิชาการวัฒนธรรม
* ปรับปรุงและดัดแปลงจากการนำเสนอบทความเรื่อง “การแพร่กระจายของวัฒนธรรมล้านช้างในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง: กรณีศึกษาจากกล้องยาสูบดินเผา” เผยแพร่ใน “วิจัยวิจักขณ์” การนำเสนอผลงานวิชาการของกรมศิลปากร วันที่ 30 มกราคม 2566 ณ หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร

(จำนวนผู้เข้าชม 111 ครั้ง)