ลงพื้นที่ประชุมหารือ ทำความเข้าใจกับชาวบ้าน กรรมการวัด และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ก่อนเริ่มการบูรณะสิมวัดโพธิ์ชัย ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

          วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ นายวิเชต ลิ้มภักดี ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น พร้อมด้วยนายสมัคร ทองสันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม กองโบราณคดี กรมศิลปากร นายสรรเพชญ จำปาเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สถาปนิก และวิศวกรจากสํานักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ลงพื้นที่ประชุมหารือ ทำความเข้าใจกับชาวบ้าน กรรมการวัด และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ก่อนเริ่มการบูรณะสิมวัดโพธิ์ชัย ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

(จำนวนผู้เข้าชม 37 ครั้ง)