8 อาคารเก่า เมืองหนองคาย (อาคารที่ใช้งานและดูแลรักษาโดยหน่วยงานราชการ)
เรียบเรียงโดย นางสาวศิริวรรณ ทองขำ นักโบราณคดี ปฏิบัติการ กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 694 ครั้ง)